آپوزیت

آپوزیت ۳۵۴

در برنامه اینهفته سخنان شیخ حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی در دوهفته گذشته بررسی میشود و در همین راستا با رفراندوم فروردین ۵۸ آشناتر شده و از ناز و نیاز های جمهوری اسلامی آگاه میشویم.

ببینید »

آپوزیت ۳۵۳

در برنامه این هفته سخنان رهبر مختلصین بانک مرکزی و قاچاقچیان پیرو ولایت به مناسبت نوروز بررسی شده و با عملکرد جمهوری اسلامی تطبیق داده میشود

ببینید »

آپوزیت ۳۵۲

در برنامه این هفته سخنرانی رهبر حکومت اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با اخبار جاری کشور تطبیق داده میشوند

ببینید »

آپوزیت ۳۵۱

در برنامه این هفته نخست سخنان رهبر خود شیفته جهان اسلام بمناسبت ۱۹ بهمن مورد نقد و بررسی قرار گرفته، سپس به سفرهای خارجی رؤسای دو قوه از سه قوه نظام پرداخته شده و در انتها ...

ببینید »

آپوزیت ۳۵۰

در برنامه این هفته تاکید بر روی سازمان غذا و دارو سنجیده شده، رد لایحه بودجه بررسی شده و سخنان رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس راستی آزمایی میشود.

ببینید »

آپوزیت ۳۴۹

در برنامه این هفته به خاطرات امام از قول رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس پرداخته شده و در ادامه برخی اخبار کشور با سخنان مقامات برجسته نظام مقدس در هفته گذشته منطبق میشود.

ببینید »

آپوزیت ۳۴۸

در برنامه این هفته نخست نگاهی به بازار بورس انداخته و اظهار نظر های مسئولین با سخنان دیگر مسئولین تطبیق داده شده، سپس کشمکش بین دولت و مجلس بر سر معنویات در لایحه بودجه بررسی شده ...

ببینید »

آپوزیت ۳۴۷

در برنامه این هفته افشاگری رهبر سرداران قاچاقچی در یک سخنرانی تلوزیونی بررسی شده و در این راستا با نقش جمهوری اسلامی در منطقه آشنا میشوید،التماسهای روحانی در مورد نقش تحریم هاو نفتکش دزدی سپاه برای ...

ببینید »