آپوزیت ۳۵۲

در برنامه این هفته سخنرانی رهبر حکومت اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با اخبار جاری کشور تطبیق داده میشوند

دانلود