گلگشت

گلگشت یکشنبه ۴ مهر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۸ شهریور

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 21 شهریور

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با خانم نیره توحیدی استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر به ویژه حقوق زنان. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 14 شهریور

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت نگاهی خواهیم داشت به خروج نیروهایی آمریکایی از افغانستان. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۷ شهریور

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۳۱ امرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با خانم شعله شمس شهباز سردبیر فصلنامه ره آورد. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۴ امرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر عباس میلانی، مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۱۰ امرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »