گلگشت

گلگشت یکشنبه ۳۱ امرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با خانم شعله شمس شهباز سردبیر فصلنامه ره آورد. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۴ امرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر عباس میلانی، مدیر گروه ایران شناسی دانشگاه استنفورد. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۱۰ امرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با دکتر منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه 3 امرداد

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای البرت بوته ساز کارشناس خاورمیانه. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۷ تیر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای دکتر منصور فرهنگ. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۲۰ تیر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای دکتر عباس میلانی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۱۳ تیر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »

گلگشت یکشنبه ۶ تیر

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی داریم با آقای دکتر عباس میلانی. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط ...

ببینید »