نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه ۱۴ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عباس شیر محمدی خبرنگارمی پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۲ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به بررسی رسانه های عمومی و بنگاههای سخنبری مثل توییتر می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه جمعه ۹ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عباس پهلوان روزنامه نگار و نویسنده می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۷ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به بخش دوم گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۵ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه جمعه 2 خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 31 اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری (جامعه شناس) می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۲۹اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به تغییرات عظیمی که در اثر ویروس کرونا بوجود آمده و دنیای پسا کرونا خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود ...

ببینید »