نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه ۳۰ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترحسن منصور می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه ۲۷ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۲۵دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر بهمن مقصودلو فیلم ساز در ارتباط با سقوط هواپیمای اکراین می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۲۳دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار در ارتباط با سقوط هواپیمای اکراین می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به ...

ببینید »

نگاه جمعه۲۰دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۱۸دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترمحسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۶دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترحسن منصور -اقتصاددان می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه جمعه ۱۳دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترکاظم علمداری-جامعه شناس می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »