نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه ۲۴اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر علی نیری و سرکار خانم نگین راغ می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۲۲اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۱۷اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۵اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای سعید محاسب می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه ۱۲اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر عباس میلانی بخش دوم می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۸ اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر عباس میلانی بخش اول می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه جمعه۵ اردیبهشت

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »