نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه ۱۵ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکتر محسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۳ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای منشه امیر روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه ۱۰ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکترمحسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۸ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکترمحسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۶ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکتر حسام نوذری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه ۳ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکتر نوری علا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه چهار شنبه ۱ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکتر نوری علا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه دوشنبه 29 مهر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای منشه امیر می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »