نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه ۴ آذر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای هوشنگ امیر احمدی می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه ۱ آذر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باخانم روشنک استرکی روزنامه نگار می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۲۹ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکتر مشیت رحمانی، کارآفرین می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۲۷ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکتر محسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۱۵ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکتر محسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۳ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای منشه امیر روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه ۱۰ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکترمحسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۸ آبان

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باآقای دکترمحسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با ...

ببینید »