نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای سعید محاسب خواهند پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۹ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی نگاهی به تظاهرات امریکا خواهیم داشت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

نگاه جمعه ۱۶ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر حسام نوذری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۱۴ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عباس شیر محمدی خبرنگارمی پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۲ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به بررسی رسانه های عمومی و بنگاههای سخنبری مثل توییتر می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه جمعه ۹ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عباس پهلوان روزنامه نگار و نویسنده می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۷ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به بخش دوم گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۵ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »