نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه چهارشنبه 21 تیر 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه 16 تیر 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی، به گزارشی از مرکز مطالعات اقتصادی مجلس و پدید آمدن نظم نوین جهانی و جایگاه ایران در آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را ...

ببینید »

نگاه جمعه 9 تیر 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با خانم ملیحه مرادی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 7 تیر 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه جمعه 2 تیر 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای علیرضا کیانی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 31 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای فرهاد منصوریان خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه 26 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد – کارشناس مسایل خاورمیانه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه 24 خرداد 1402

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای علیرضا کیانی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »