نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه ۱۶ تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با دکترعباس میلانی خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه ۱۳ تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باخانم نگین راغ خبرنگارو آقای دکترعلی نیری استاد فیزیک خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۱۱ تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر مسعود نقره کارخواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۹ تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه ۶ تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی – روزنامه نگار خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۴ تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترعباس میلانی خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۲ تیر

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی بهگفتگو با دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه ۳۰ خرداد

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در طی این چهل سال خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و ...

ببینید »