نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه جمعه ۲۱ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگوبا آقای دکتر عباس میلانیخواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به بخش دوم گفتگوبا خانم نگین راغ وآقای دکتر علی نیری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۷ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگوبا خانم نگین راغ وآقای دکتر علی نیری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات ...

ببینید »

نگاه جمعه ۱۴ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگوبا آقای دکتر عباس میلانی خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۱۲ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگوبا آقای دکتر حسام نوذری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۱۰ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگوبا آقای حامد محمدی روزنامه نگار خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه ۷ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای مسعود اسکندری خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۵ شهریور

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر فریبرز حدائق دانشمند ارشد سازمان فضانوردی امریکا خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک ...

ببینید »