دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه ۲۸ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگو با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۴ شهریور

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران می پردازیم. با ما همراه باشید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳۱ مرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش سوم گفتگو با خانم پروانه بهار فعال حقوق بشر و کوشنده جنبش زنان آمریکا و دختر ملک ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۷ مرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به بخش دوم گفتگو با خانم پروانه بهار فعال حقوق بشر و کوشنده جنبش زنان آمریکا و دختر ملک ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳ مرداد

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پروانه بهار فعال حقوق بشر و کوشنده جنبش زنان آمریکا می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۰ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگوی هفته گذشته با خانم دکتر ناناز پیرنیا روانشناس و روان درمانگر می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۶ تیر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و گفتگویی خواهیم داشت با خانم دکتر ناناز پیرنیا روانشناس و روان درمانگر. با ما همراه باشید و نظرات خود ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ خرداد

در این برنامه همراه با فریدا صبا گفتگویی خواهیم داشت با خانم شعله شمس/شهباز سردبیر فصلنامه ره آورد. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »