دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه 29 آذر 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس و استاد دانشگاه خواهیم نشست. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 15 آذر 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم دکتر ناناز پیرنیا خواهیم نشست. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 1 آذر 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای رضا گوهرزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی خواهیم نشست. با ما همراه شوید و دیدگاه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 17 آبان 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس و استاد دانشگاه خواهیم نشست. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 3 آبان 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم الهه امانی کنشگر حقوق زنان و حقوق بشر خواهیم نشست. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 19 مهر 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با دکتر سیروس مشکی نویسنده و وکیل دعاوی خواهیم نشست. با ما همراه شوید و دیدگاه های ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 5 مهر 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم دکتر نیره توحیدی جامعه شناس و استاد دانشگاه خواهیم نشست. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه 22 شهریور 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه و در گرامیداشت یاد و خاطر زنده یاد پروانه بهار نویسنده و کوشنده حقوق زنان و سیاهپوستان آمریکا – دختر ملک الشعراء بهار، شما را به تماشای یکی از ...

ببینید »