دهکده جهانی

در اينسو و آنسوي دهكده جهاني، برنامه ايست از فريدا صبا، شامل مطالب متنوع در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كه به مسائل و رويداد هاي مختلف جهان بخصوص در ارتباط با ايران و ايرانيان مي پردازد. دكتر فريدا صبا،كه در رشته هاي روزنامه نگاري، حقوق و راديو تلويزيون در آمريكا تحصيل كرده، با ديدي متفاوت مسائل مطرح شده در رسانه هاي را مورد بررسي قرار ميدهد و هدف اين برنامه را، شناخت بيشتر ايرانيان از مسايل و چالش هاي زندگي يكديگر و رويدا هاي مهم در اينسو آنسو ميداند.

دهکده جهانی سه شنبه 2 فروردین 1401

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم پروانه بهار نویسنده و کوشنده حقوق زنان و سیاهپوستان آمریکا – دختر ملک الشعراء بهار ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۷ اسفند

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با خانم دکتر ناناز پیرنیا خواهیم نشست. با ما همراه شوید و دیدگاه های خود را در ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۳ اسفند

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با سرکار خانم الهه امانی کنشگر حقوق زنان و فعال حقوق بشر خواهیم نشست. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۱۹ بهمن

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس و استاد دانشگاه خواهیم نشست. با ما همراه ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۵ بهمن

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر علی اکبر مهدی جامعه شناس و استاد دانشگاه خواهیم نشست. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۱ دی

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به ادامه گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری استاد جامعه شناسی و نویسنده خواهیم نشست. با ما همراه شوید ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۷ دی

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری استاد جامعه شناسی و نویسنده خواهیم نشست. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

دهکده جهانی سه شنبه ۲۳ آذر

همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و نگاهی خواهیم داشت به آخرین گفتگو با زنده یاد دکتر ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران. با ما ...

ببینید »