مرغ سحر

مرغ سحر قسمت صد و هجده – سه شنبه ۲۷ آبان

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. و همچنین به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری استاد دانشگاهخواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد و هفده – سه شنبه ۲۰ آبان

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. و همچنین به گفتگو با آقای مصطفی دانش روزنامه نگار-تحلیلگر خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد و چهارده – سه شنبه ۲۲ مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با دکتر عبدالستار دوشوکی مدیر مرکزمطالعات بلوچستان خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان ...

ببینید »