مرغ سحر

مرغ سحر قسمت صد ونه- سه شنبه ۱۸ شهریور

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری استاد دانشگاه خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد وهفت – سه شنبه ۴ شهریور

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای عرفان قانعی فرد -پژوهشگرتاریخ خاورمیانه خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد وشش – سه شنبه ۲۸ مرداد

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای شاهین نژاد-سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد و پنج – سه شنبه ۱۴ مرداد

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای شاهین نژاد-سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد و سه – سه شنبه ۳۱ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با دکترهوشنگ امیر احمدی دبیر کل بنیاد آبان خواهیم نشست. مرغ سحر را با ...

ببینید »