مرغ سحر

مرغ سحر قسمت صد – سه شنبه ۱۰ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای کاوه موسوی حقوقدان و مشاور عالی شورای گذار خواهیم نشست. مرغ سحر ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت نودو نه – سه شنبه ۳ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای دکتر علی جوادی استاد دانشگاه و فعال سیاسی خواهیم نشست. مرغ سحر ...

ببینید »