مرغ سحر

مرغ سحر قسمت صد و سه – سه شنبه ۳۱ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با دکترهوشنگ امیر احمدی دبیر کل بنیاد آبان خواهیم نشست. مرغ سحر را با ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد و دو – سه شنبه ۲۴ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای فواد پاشایی-رایزن حزب مشروطه خواهیم نشست. مرغ سحر را با دوستان و ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد و یک – سه شنبه ۱۷ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای دکتر محمد علی اویسی- استاد دانشگاه و روانشناس بالینی خواهیم نشست. مرغ ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت صد – سه شنبه ۱۰ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای کاوه موسوی حقوقدان و مشاور عالی شورای گذار خواهیم نشست. مرغ سحر ...

ببینید »

مرغ سحر قسمت نودو نه – سه شنبه ۳ تیر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و به گفتگو با آقای دکتر علی جوادی استاد دانشگاه و فعال سیاسی خواهیم نشست. مرغ سحر ...

ببینید »