نگاه

نگاه برنامه ایست متفاوت با میزبانی علیرضا میبدی که در آن با دید و نگاهی متفاوت به تحلیل اخبار و رویدادهای سیاسی اجتماعی می پردازیم.

نگاه دوشنبه۷بهمن

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو باخانم دکتر زهره میزراحی وکیل مهاجرت می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

نگاه جمعه ۴بهمن

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترمسعود نقره کار می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۲بهمن

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترمحسن سازگارا می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۳۰ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکترحسن منصور می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

نگاه جمعه ۲۷ دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر کاظم علمداری می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را در ...

ببینید »

نگاه چهارشنبه ۲۵دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر بهمن مقصودلو فیلم ساز در ارتباط با سقوط هواپیمای اکراین می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود ...

ببینید »

نگاه دوشنبه ۲۳دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار در ارتباط با سقوط هواپیمای اکراین می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به ...

ببینید »

نگاه جمعه۲۰دی

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای حامد محمدی روزنامه نگار می پردازیم. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »