آپوزیت ۳۴۹

در برنامه این هفته به خاطرات امام از قول رئیس جمهور اسکاتلندی نظام مقدس پرداخته شده و در ادامه برخی اخبار کشور با سخنان مقامات برجسته نظام مقدس در هفته گذشته منطبق میشود.

دانلود