آپوزیت ۳۵۳

در برنامه این هفته سخنان رهبر مختلصین بانک مرکزی و قاچاقچیان پیرو ولایت به مناسبت نوروز بررسی شده و با عملکرد جمهوری اسلامی تطبیق داده میشود

دانلود