آپوزیت ۳۵۱

در برنامه این هفته نخست سخنان رهبر خود شیفته جهان اسلام بمناسبت ۱۹ بهمن مورد نقد و بررسی قرار گرفته، سپس به سفرهای خارجی رؤسای دو قوه از سه قوه نظام پرداخته شده و در انتها ادعاهای جواد ظریف با حقایق موجود تطبیق داده میشود.

دانلود