پادکست سکولار دموکرات ها

پادکست سکولار دموکرات ها – قسمت دوم: نياز پايه ای انسان به کار و درآمد

«حزب سکولار دموکرات ایرانیان» می‌کوشد تا با ارائهء برنامه‌هائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ایجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر بخصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنیاد تبعیت از رأی ...

ببینید »

پادکست سکولار دموکرات ها – نياز پايه ای انسان به کار و درآمد

«حزب سکولار دموکرات ایرانیان» می‌کوشد تا با ارائهء برنامه‌هائی روشن و مدلل برای بازسازی کشور، ایجاد کار و فراهم آوردن امکان زندگی بهتر بخصوص برای جوانان، و شرکت در مبارزات انتخاباتی بر بنیاد تبعیت از رأی ...

ببینید »