روزگار آلترناتیو – قسمت چهاردهم :کدام مقدم است رهبر یا تشکیلات  

ما در این سری از برنامه ها تلاش می کنیم تا سیستم آلترناتیو سازی و مشکلات و موانعی که اپوزیسیون گسترده حکومت اسلامی در طی چهل سال اخیر با آنها روبرو بوده را بررسی و شناسایی کنیم.

یوتیوب