روزگار آلترناتیو – قسمت دهم :فرق بی طرفی در آلترناتیو با بی طرفی در حکومت

با توجه به مطالبی که در برنامه نهم روزگار آلترناتیو مطرح شد، اگر وجود جامعهء متکثر ایجاب می کند که حکمروایان آن بی طرف باشند، و اگر فقط وجود «سکولار دموکراسی» در حکومت ها می تواند بی طرفی آنها را تضمین کند آنگاه، با توجه به اینکه از یکسو آلترناتیو سکولار دموکرات که در راستای انحلال حکومت مذهبی – ایدئولوژِک مسلط بر کشورمان می کوشد، هنوز در حکومت نیست که بی طرفی آن را تصمین کند و، از سوی دیگر، لازمهء پیدایش چنین آلترناتیوی آن است که بیشترین نیروها را در خود داشته باشد، باید دید که بی طرفی چنین آلترناتیوی چگونه تأمین می شود؟ و آیا لازم است که بخاطر این بی طرف بودن به نظریهء «همه با هم» متوسل شویم؟

یوتیوب