روزگار آلترناتیو- قسمت هشتم: آلترناتیو حکومت اسلامی باید ضد ارتجاع باشد

تنها در حکومت های سکولار است که می توانیم فقدان مذهب رسمی (که مایهء خودی و ناخودی کردن است) را ببینیم.
در عین حال، چون حکومت فعلی حکومتی استبدادی است و، بجای نمایندگی اکثریت عددی مردم، هرگونه اعتراضی آنها را سرکوب می کند، آلترناتیوش، برای اینکه شبیه آن نباشد، باید حکومتی برخاسته از حاکمیت ملی باشد. ما چنین حکومتی را «دموکرات» می دانیم و در نتیجه عبارت «سکولار دموکراسی» را بعنوان نشان واقعی آلترناتیو مطلوب حکومت اسلامی معرفی می کنیم.

یوتیوب