پادکست سکولار دموکرات ها

برای یک زندگی معمولی – قسمت هجدهم: آموزش در نظام ایدئولوژیک

سردمداران هر ایدئولوژی، در راستای ایجاد جامعه و انسانی که ارزش های مورد نظر ایدئولوژی شان را بیان کند، ناچارند تا انسان مطلوب خود را بوسیله نظامی مناسب جامعهء مورد نظر خود بوجود آورند. #مهسا_امینی #اعتصابات_#اسماعیل_نوری_علا ...

ببینید »