روزگار آلترناتیو – قسمت دوازدهم :کاریزما و آلترناتیو

آلترناتیوی که باید در برابر رژيم اسلامی قد علم کند و بخواهد جانشین آن شود به چگونه رهبری احتیاج دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم که اساساً رهبری های مختلف را چگونه از هم جدا و مستقلاً تعریف می کنند تا آنگاه بتوانیم نوع رهبری مطلوب وضعیت کنونی را تشخیص دهیم.

یوتیوب