روزگار آلترناتیو – قسمت یازدهم :کاریزما و آلترناتیو

آلترناتیوی که باید در برابر رژيم اسلامی قد علم کند و بخواهد جانشین آن شود به چگونه رهبری احتیاج دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم که اساساً رهبری های مختلف را چگونه از هم جدا و مستقلاً تعریف می کنند تا آنگاه بتوانیم نوع رهبری مطلوب وضعیت کنونی را تشخیص دهیم. در ویدئوی که شاهد آن خواهید بود دکتر اسماعیل نوری علا توضیح می دهد که جامعه شناسی سیاسی بوجود چند گونه رهبر قائل است.

یوتیوب