روزگار آلترناتیو – قسمت نهم: چرا آلترناتیو سکولار دموکرات بی طرف است؟

ما سکولار دموکرات ها، با توجه به اینکه تفاوت و اختلاف (چه در مسائل مادی و چه در امور معنوی) جزئی از گوهر زندگی اجتماعی است و بهیچ روی نمی توان آنها را بکلی از میان برداشت، بر این عقیده ایم که خواستاری و در دست گرفتن قدرت سیاسی باید راه را بر بی طرفی این قدرت بکشاند. بدین معنی که قدرت، از لحظهء حواستاری آن تا لحظهء وصول به آن، باید بر اساس بی طرفی شکل بگیرد.
ما راه وصول به این بی طرفی را تهی کردن قدرت سیاسی از ایدئولوژی (که مذهب نوع متافیزیکی آن است) می دانیم و با توسل به اصل لازم حاکمیت ملی آن را بر بنیاد دموکراسی و به دور از استبداد می خواهیم.در یک کلام: آلترناتیوی که برای «برقراری قدرتِ بی طرف» می کوشد، خود باید بر اساس بی طرفی بوجود آید و عمل کند. و سکولار دموکراسی عبارتی است که در نظفهء خود حامل این بی طرفی محسوب می شود.

یوتیوب