روزگار آلترناتیو – قسمت سیزدهم : آفرینش کاریزما ی سکولار

کاریزمای سکولار مدرن چیست؟ آیا در دوران مدرن نیازی به بحث در مورد رهبری کاریزماتیک نیست؟

یوتیوب