001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ مهر

شما را به دیدن صد و هفدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به تمرین های فیزیوتراپی برای ارتروز زانو می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ مهر

شما را به دیدن صد و شانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ شهریور

شما را به دیدن صد و پانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ شهریور

شما را به دیدن صد و چهاردهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مبحث آسایش و عدم آن در زمینه کاری متخصصین پزشکی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ مرداد

شما را به دیدن صد و سیزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مشکلات سلامت در نوجوانان می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ مرداد

شما را به دیدن صد و دوازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مشکلات افراد سالمند می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ مرداد

شما را به دیدن صد و یازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به پروتکل فیزیوتراپی پیچ خوردگی مچ پا می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۹ مرداد

شما را به دیدن صد و دهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به سیاست های نظام سلامت می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »