زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ آذر

شما را به دیدن هشتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به وظایف خود بیمار برای بهبود بیماری. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ آذر

شما را به دیدن هشتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به میزان فعالیت بدنی در زمان جراحت ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۸ آذر

شما را به دیدن هشتاد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ آذر

شما را به دیدن هشتاد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ آبان

شما را به دیدن هشتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث گذشته در ارتباط با نحوه راه رفتن و تاثیرات مثبت آن ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۷ آبان

شما را به دیدن هفتاد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به نحوه راه رفتن و بیماری ها و جراحات در ناحیه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ آبان

شما را به دیدن هفتاد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به نحوه مدیریت در نظام سلامت می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ آبان

شما را به دیدن هفتاد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث اخلاق حرفه ای در نظام سلامت می پردازیم. با ...

ببینید »