زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۱ آذر

شما را به دیدن هشتاد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ آبان

شما را به دیدن هشتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث گذشته در ارتباط با نحوه راه رفتن و تاثیرات مثبت آن ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۷ آبان

شما را به دیدن هفتاد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به نحوه راه رفتن و بیماری ها و جراحات در ناحیه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ آبان

شما را به دیدن هفتاد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به نحوه مدیریت در نظام سلامت می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ آبان

شما را به دیدن هفتاد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث اخلاق حرفه ای در نظام سلامت می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ مهر

شما را به دیدن هفتاد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به اخلاق حرفه ای در نظام سلامت می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ مهر

شما را به دیدن هفتاد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به بیماری های التهابی کمر می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ مهر

شما را به دیدن هفتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث هفته گذشته در ارتباط با مشکلات اسکولیوز یا ...

ببینید »