زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ خرداد

شما را به دیدن شصت و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۷ خرداد

شما را به دیدن شصت و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ خرداد

شما را به دیدن شصت امین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ خرداد

شما را به دیدن پنجاه و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث هفته گذشته در ارتباط با نحوه زندگی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ اردیبهشت

شما را به دیدن پنجاه و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث هفته گذشته پیرامون بیماری های پیچیده و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

شما را به دیدن پنجاه و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری های پیچیده و روش بهبود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۳ اردیبهشت

شما را به دیدن پنجاه و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به نحوه زندگی سالم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۶ اردیبهشت

شما را به دیدن پنجاه و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری سرطان. با ما همراه شوید ...

ببینید »