زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۱۱ اسفند

دویست و شصت و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع تکنیک های فیزیوتراپی ماساژ در منزل. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۴ اسفند

دویست و شصتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با مبحث مدیریت و درمان بیماری های قلب و عروق با تمرین های فیزیوتراپی در مصاحبه با دکتر کامران توکل. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ بهمن

شما را به دیدن دویست و پنجاه و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ بهمن

شما را به دیدن دویست و پنجاه و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۶ بهمن

شما را به دیدن دویست و پنجاه وهفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. میهمان برنامه دکتر سعید فیاض (دکترای تخصصی فیزیوتراپی) هستند. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ دی

شما را به دیدن دویست و پنجاه وششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. . با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ دی

شما را به دیدن دویست و پنجاه وپنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. میهمان برنامه دکتر سعید فیاض (دکترای تخصصی فیزیوتراپی) هستند. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ دی

شما را به دیدن دویست و پنجاه وچهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »