001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ مرداد

شما را به دیدن صد و سیزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مشکلات سلامت در نوجوانان می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ مرداد

شما را به دیدن صد و دوازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مشکلات افراد سالمند می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ مرداد

شما را به دیدن صد و یازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به پروتکل فیزیوتراپی پیچ خوردگی مچ پا می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۹ مرداد

شما را به دیدن صد و دهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به سیاست های نظام سلامت می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ تیر

شما را به دیدن صد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ورزش و تمرین با اعضای مصنوعی (پروتز) می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ تیر

شما را به دیدن صد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مزایای اجرای اخلاق حرفه ای در نظام سلامت می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 12 تیر

شما را به دیدن صد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به بیماریهای گردن می پردازیم. با ما همراه شوید و نظرات ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ تیر

شما را به دیدن صد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به پروتکل فیزیوتراپی رباط صلیبی زانو می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »