زنگ سلامت دوشنبه 17 بهمن 1401

سیصد و سی و چهارمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): وضعیت اعتراضات مردمی و اتحاد کادر درمان در مصاحبه با دکتر حسین شکوه امیری و دکتر رضا سعیدی

یوتیوب