زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ اسفند

شما را به دیدن پنجاهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۷ اسفند

شما را به دیدن چهل و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به زنجیره های حرکتی بدن می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ اسفند

شما را به دیدن چهل و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به آب درمانی می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ اسفند

شما را به دیدن چهل و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به گذاشتن زانوی مصنوعی در مفصل زانو ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ بهمن

شما را به دیدن چهل و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مطالب مقاله ای که در ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ بهمن

شما را به دیدن چهل و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مبحث تشخیص و ارزیابی بیماری می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۲ بهمن

شما را به دیدن چهل و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به انواع دردها در بدن و پیشگیری ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ بهمن

شما را به دیدن چهل و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری هایی که ناشی به قطع ...

ببینید »