از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت صد وبیست

انجمن فرهنگ آزاد در آخرین برنامه اش میزبان آقایان کیا ری، سهیل نامدار و همینطور آقای سیروس آموزگار بود که سخنرانی تحت عنوان اشتباهاتی که در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی اتفاق افتاد ، انجام گرفت. ...

ببینید »