از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت صد وپانزده

یک بنیاد فرهنگی در شهر فرانکفورت از سینا صادق پور و دو تن دیگر دعوت به اجرای یک کنسرت کرد که کامل آن را در اینجا میبینید و پیش از آن گزارشی از گورستان یهودی ها ...

ببینید »