از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و دو

انتشارات ناکجا یک سخنرانی با عنوان بار دیگر رضا دانشور ترتیب داده بود که سخنران آقای حامد امان پور قرایی استاد دانشگاه درباره این نویسنده سخن گفت و بخشی از نوشته رضا دانشور را بهمراه خانم سحر رضوانی روخوانی کردند.

دانلود