از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت صد و چهار

یادمان جانباختگان 41 سال کشتار و اوج آن در تابستان 1367 شنبه 27 سپتامبر 2019 پاریس برنامه: سخنرانی مهدی اصلانی با هنرنمایی شیرین مهربد و مجید کاظمی گرداننده برنامه: کاظم شهریاری

ببینید »