از هر دری سخنی – قسمت صد و پنجاه و هشت

انجمن پژوهشگران ایران برگزار کننده مراسمی تحت عنوان گرامیداشت دکتر سیروس آموزگار شد که با دعوت از شخصیت های صاحب نام به گوشه هایی از زندگی پر بار وی اشاره گردید.

یوتیوب