از هر دری سخنی – قسمت صد و پنجاه و شش

روزهای سه شنبه و چهارشنبه دهم و یازدهم ژانویه مراسم وداع با احمد احرار در آرامگاه پرلاشز برای سوزاندن و سپس در مون پارناس که در مکان ابدی قرار گرفت.

یوتیوب