از هر دری سخنی – قسمت صد و پنجاه و نه

عنوان دیدار با نعمت آزرم با یادی از دو دیدارش با آیت الله خمینی بهمراه منوچهر هزارخانی و غلامحسین ساعدی و سیمسن دانشور، اظهار نظرش درباره خیزش مردم و نگاهی به کارنامه رضا شاه و ده ها موضوع دیگر.

یوتیوب