از هر دری سخنی – قسمت صد و پنجاه و هفت

روز پنج آبان انجمن فرهنگ آزاد جلسه ای را با حضور دکتر جمشید آریاداد فراهم ساخته بود با عنوان خیزش مردم و احتمال های پیش رو.

یوتیوب