از هر دری سخنی – قسمت صد و چهل و شش

هفته گذشته حزب سوسیال دمکرات و لائیک ایران نشست دو روزه ای را در پاریس برگزار کرد که شماری از اعضا از آمریکا و اروپا در محل حاضر و سایرین از طریق تصاویر کامپیوتری به جمع پیوستند. این هفته نشست روز اول را بطور کامل و هفته آینده نشست روز دوم را خواهید دید.

دانلود