شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – بهرام و آرزو

بخش دویست و هفده : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان (بهرام و آرزو) می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان ...

ببینید »