شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – جور پدر

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان جور پدر همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – صد گروگان

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان صد گروگان همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »

شاهنامه با گردآفرید – لشگرکشی سیاوش

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته با داستان “لشگرکشی سیاوش” همراه ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ببینید »