شاهنامه با گردآفرید – گنج گاوان – بازرگان و شاگرد

بخش دویست و سیزده : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان (گنج گاوان – بازرگان و شاگرد) می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود