شاهنامه با گرد آفرید

شاهنامه با گردآفرید – قباد ساسانی

بخش دویست و بیست و نه : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان (قباد ساسانی) می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با ...

ببینید »