تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر سه شنبه 7 تیر 1401

حکومت فقیه: بودن یا نبودن میهمانان: آقایان محمد نیکبخت و محمدرضا یزدان پناه سه شنبه ۷ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 6 تیر 1401

مردم ایران و یهودی ستیزی حکومت فقیه میهمانان: بانو فاطمه سپهری و آقای منشه امیر دوشنبه ۶ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه 3 تیر ۱۴۰۱

گسترش جنگ داخلی در جمهوری اسلامی میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده جمعه ۳ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »