تفسیر خبر

تفسیر خبر ویژه برنامه ایست از تلویزیون ایران فردا به میزبانی جمشید چالنگی که در آن به بررسی و تحلیل مهمتربن موضوعات روز سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی میپردازیم.این برنامه هر دوشنبه تا جمعه در سه نوبت از تلویزیون ایران فردا پخش میشود. برای مکاتبه مستقیم با جمشید چالنگی اینجا را ببینید.

تفسیر خبر چهارشنبه 22 تیر 1401

سفر خاورمیانه ای بایدن و مسئله حکومت ایران میهمانان: آقایان منشه امیر و عطا هودشتیان چهارشنبه ۲۲ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 20 تیر 1401

زنان ایران بر علیه حکومت فقیه میهمانان: خانم فروغ کنعانی و آقای محمد نیکبخت دوشنبه ۲۰ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر سه شنبه 14 تیر 1401

آیا اروپا به تروریسم جمهوری اسلامی باج می دهد؟ میهمانان: آقایان عطا هودشتیان و جمشید اسدی سه شنبه ۱۴ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر دوشنبه 13 تیر 1401

اروپا و تروریست های صادراتی جمهوری اسلامی میهمانان: خانم پوران ناظمی و آقای محمدرضا حیدری دوشنبه ۱۳ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »

تفسیر خبر جمعه ۱۰ تیر 1401

مذاکرات اتمی در قطر : ادامه شکست میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو جمعه ۱۰ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

ببینید »