مرغ سحر

مرغ سحر – قسمت شصت و نه – سه شنبه ۵ آذر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. شما را به دیدن گفتگو با آقای دکتر کاوه موسوی (حقوقدان ارشد، داور دیوان بین المللی لاهه ...

ببینید »

مرغ سحر – قسمت شصت و پنج – سه شنبه 7 آبان

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه خانم مهرآور سروش کابلی پژوهشگر زرتشت میباشند. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود ...

ببینید »

مرغ سحر – قسمت شصت و چهار – سه شنبه 30 مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه آقای هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه میباشند. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به ...

ببینید »

مرغ سحر – قسمت شصت و سه – سه شنبه 23 مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه خانم گلاله شرفکندی عضو شورای گذار میباشند. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود ...

ببینید »

مرغ سحر – قسمت شصت و دو – سه شنبه 16 مهر

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده سری خواهیم زد به مهمترین رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. میهمان برنامه آقای دکتر کاوه موسوی حقوقدان ارشد و داور بین المللی لاهه، همچنین عضو مشاور حقوقی ...

ببینید »